• Margriet-Volders-en-Wies-de-Haan-1132

NOORDERWIND BEWINDVOERING.

Sinds 1 januari 2023 is Noorderwind Bewindvoering overgenomen door Volders | De Haan Bewindvoering.

De naam Noorderwind blijft hetzelfde, de beschermingsbewindvoerders zijn nieuw.

Wij garanderen dezelfde vertrouwde, specialistische financiële hulp zoals u gewend bent.

Wilt u alvast kennismaken met Margriet Volders en Wies de Haan? Kijk dan hier.

Zullen wij u bellen?

Als u het fijn vindt wanneer wij u bellen, stuur dan een email met uw gegevens.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  BESCHERMINGSBEWIND.

  Wanneer u uw financiën niet (helemaal) zelf kunt regelen, biedt Noorderwind hulp en ondersteuning aan. Bij beschermingsbewind, ook wel onderbewindstelling, wordt de volledige bevoegdheid over de financiën overgenomen. Hierdoor worden ook belastingzaken, kwijtschelding, het aanvragen van een uitkering of toeslagen en dergelijke door ons geregeld. Het is ook mogelijk dat de rechter het bewind uitspreekt voor bepaalde onderdelen van uw vermogen.

  Beschermingsbewind moet worden aangevraagd bij de kantonrechter. De aanvraag dient door uzelf te worden gedaan. Wij kunnen u hierbij helpen. De kantonrechter beslist of beschermingsbewind nodig is. Is dat het geval, dan kunnen wij de bewindvoering voor u uitvoeren.

  Voor wie is beschermingsbewind?

  Voor iedereen die zijn financiën niet meer overziet en daarbij hulp nodig heeft. Wanneer u een beperking heeft, dementeert, ernstig ziek bent, verslaafd bent, of om andere redenen uw financiën niet kunt overzien, biedt beschermingsbewind een goede oplossing. Sinds 1 januari 2014 is beschermingsbewind ook mogelijk als u problematische schulden heeft. We spreken van een problematische schuldsituatie wanneer u niet in staat bent aan uw betalingsverplichtingen te voldoen.

  Hoe lang duurt beschermingsbewind?

  In het algemeen wordt beschermingsbewind door de rechter voor onbepaalde tijd uitgesproken, of voor de tijd dat het nodig wordt geacht. Wanneer u wilt stoppen met beschermingsbewind kunt u een verzoek indienen voor het opheffen van uw beschermingsbewind bij de kantonrechter. Deze zal zich over uw verzoek buigen en bepalen of u nog beschermingsbewind nodig heeft.

  Wat doet Noorderwind voor u bij beschermingsbewind?

  Tijdens het eerste gesprek zorgen wij ervoor dat u weet wat u wel of niet van ons mag verwachten. Wilt u naar aanleiding van dit gesprek beschermingsbewind aanvragen? Dan kunt u dit zelf doen, maar wij kunnen u hierbij ook begeleiden.

  Bij aanvang van het bewind maken wij een beschrijving van het vermogen en leggen deze voor aan de kantonrechter. Tijdens het bewind zorgen wij voor een goede balans in inkomsten en uitgaven. Dit doen wij onder andere door:

  • Het opstellen en uitvoeren van het budgetplan.
  • Het beheren van uw inkomsten en het zonodig op orde brengen hiervan.
  • Ervoor zorg te dragen dat onder andere de vaste lasten op tijd worden betaald.
  • Het declareren van ziektekosten.
  • Het aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst.
  • Het aanvragen van bijzondere bijstand (eventueel ook voor de kosten van beschermingsbewind) en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
  • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1).
  • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.
  • Het indien nodig begeleiden bij de aanvraag van schuldhulpverlening bij een kredietbank.
  • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter.

  Tijdens het bewind kunt u vierentwintig uur per dag uw mutaties op uw bankrekening inzien door in te loggen op ons klantenvolgsysteem, OnView.

  Hoe werken wij?

  Aanmelding

  Aanmeldingen kunnen worden gedaan door uzelf of bijvoorbeeld door uw hulpverlener of een familielid. Dit kan telefonisch, via e-mail of door het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen en te versturen.
  Wanneer wij een aanmelding krijgen voor beschermingsbewind beoordelen wij allereerst of u in aanmerking komt om bij ons onder bewind te worden gesteld. Is dat het geval, dan maken wij een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis. In veel gevallen zal het prettig zijn wanneer uw hulpverlener of een familielid hierbij aanwezig kan zijn.

  Intakegesprek

  Tijdens de intake worden uw situatie en uw hulpvraag besproken en wordt tevens de financiële stand van zaken in kaart gebracht. Er wordt een duidelijke uitleg gegeven over wat beschermingsbewind inhoudt en wat de consequenties voor u zijn. Ook zullen wij duidelijk uiteenzetten wat u wel en wat u niet van ons kunt verwachten.
  Tijdens het intakegesprek kan alsnog blijken dat er niet aan de voorwaarden voor bewindvoering wordt voldaan en wij u dus niet als cliënt kunnen aannemen. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u tijdens het intakegesprek besluit af te zien van onze diensten. Wij vinden het erg belangrijk dat u vertrouwen in ons heeft en wij in u. Indien er geen samenwerking tot stand komt zullen wij geen kosten in rekening brengen voor het intakegesprek.

  Opstarten bewindvoering

  Nadat de beschikking voor onderbewindstelling door ons is ontvangen openen wij voor u een beheerrekening, een leefgeldrekening en indien gewenst een spaarrekening op uw naam. Aan de hand van de tot dan toe bekende inkomsten en uitgaven wordt een voorlopig budgetplan opgesteld. Hierna wordt in overleg met u bepaald hoeveel het leefgeld zal gaan bedragen. De hoogte van het leefgeld wordt bepaald aan de hand van de ruimte in het budget, de gezinssamenstelling en de hoogte van de eventuele schuldenlast. U wordt hierover geïnformeerd. Wij brengen alle instanties waarmee u een financiële relatie heeft op de hoogte van de onderbewindstelling. Wij verzoeken deze relaties alle post voortaan naar ons te sturen.
  Tot ons takenpakket hoort onder andere het optimaliseren van uw inkomen. We gaan dus controleren of u alle inkomenscomponenten waarop u recht heeft ook daadwerkelijk ontvangt en of u al gebruik maakt van alle toepasselijke kortingsregelingen. Zo niet, dan maken wij dat voor u in orde.

  Wat kost beschermingsbewind?

  De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen, worden bij wet bepaald. Aangezien bewinden waarbij sprake is van problematische schulden veel bewerkelijker zijn dan bewinden zonder schulden, mag er voor deze schuldenbewinden een hoger tarief worden berekend. Deze vindt u elk jaar onder het kopje nieuws op de website van de Rijksoverheid.

  In de meeste gevallen worden de kosten van beschermingsbewind, bij een besteedbaar inkomen van maximaal 110 % van de bijstandsnorm, door de gemeente vergoed. Echter, iedere gemeente hanteert haar eigen beleidsregels. Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden binnen uw gemeente. Het aanvragen van deze bijzondere bijstand behoort tot de taken van uw bewindvoerder.

  Hoe nu verder?

  Wilt u meer weten over beschermingsbewind of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via 0595 729 729 of stuur een email naar info@noorderwindbewindvoering.nl. Of neem contact met ons op via ons contactformulier.

  Zullen wij u bellen?

  Als u het fijn vindt wanneer wij u bellen, stuur dan een email met uw gegevens.

  WWij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.