• Kantoor-Noorderwind-Volders-De-Haan-0839-2

CREDITEUREN BEWINDVOERING.

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Informatie

Zodra een cliënt is toegelaten tot de WSNP, vervallen de gelegde beslagen. Daarnaast worden betalingsregelingen per datum toelating WSNP stopgezet.

De – bij de bewindvoerder bekende – crediteuren zullen schriftelijk verzocht worden de openstaande vordering ter verificatie in te dienen. Wanneer een crediteur aanspraak maakt op bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud, pandrecht of retentierecht, dan moet dat in het schrijven vermeld worden.

Ieder half jaar brengt de bewindvoerder verslag uit over de stand van de boedel in de betreffende schuldsaneringsregeling. De schuldeisers waarvan de vordering door de bewindvoerder is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren hebben recht op inzage in dit verslag. Zij kunnen hiermee de voortgang van de schuldsaneringsregeling volgen. Als u als schuldeiser inzage wilt, kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Alleen crediteuren die een vordering ter verificatie hebben ingediend ontvangen – bij een toereikend saldo – een (gedeeltelijke) uitbetaling, zodra de schone lei is verleend. Het eventuele restantbedrag kan niet meer opgeëist worden bij de cliënt.

Zullen wij u bellen?

Als u het fijn vindt wanneer wij u bellen, stuur dan een email met uw gegevens.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  INDIENEN VORDERING

  Wilt u een vordering indienen? Vul dan onderstaand formulier in:

   Eigendomsvoorbehoud

   Pand / hypotheekrecht

   Overige rechten

   Wij verzoeken u alle bewijsstukken/facturen als één pdf-bestand te uploaden.

   In het kader van de AVG willen wij u melden dat wij de gegevens die u invult in dit formulier uitsluitend gebruiken om uw vordering te verwerken.

   Zullen wij u bellen?

   Als u het fijn vindt wanneer wij u bellen, stuur dan een email met uw gegevens.

   Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.