WETTELIJKE SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN (WSNP).

De procedure

Is het u niet gelukt om een minnelijke regeling met uw schuldeisers te treffen, dan kunt u een verzoek tot toelating tot de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) indienen bij de rechtbank.
U krijgt dan een bewindvoerder WSNP toegewezen.

Graag leggen wij u hierna uit hoe het traject verloopt voor WSNP via Noorderwind | Volders | De Haan.

Toelating en bewindvoering door Noorderwind | Volders | De Haan

De rechtbank zal u na uw aanmelding, schriftelijk informeren wanneer de zitting plaatsvindt. Deze zitting kan schriftelijk plaatsvinden, maar het kan ook zijn dat de rechtbank u oproept om te verschijnen om een nadere toelichting op uw verzoekschrift te geven.

Laat de rechtbank u toe tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, dan ontvangt u een vonnis. Hierin staat de datum van toelating.
In het vonnis staat ook wie de rechtbank tot rechter-commissaris en tot bewindvoerder heeft benoemd. Wanneer één van ons, Margriet Volders of Wies de Haan als bewindvoerder wordt aangewezen, dan plannen wij – binnen veertien dagen na de uitspraak – een huisbezoek bij u in. Na de kennismaking nemen we vervolgens de regels en verplichtingen met u door van de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Verplichtingen bij wettelijke schuldsanering

In de wettelijke schuldsaneringsregeling geldt een aantal verplichtingen waaraan u zich moet houden.

Schuldeisers

Tijdens de wettelijke schuldsaneringsregeling gaat u sparen voor uw schuldeisers. Van u wordt verwacht dat u daarvoor uw uiterste best doet. Het is niet toegestaan om schulden die ontstaan zijn voordat u toegelaten bent tot de wettelijke schuldsaneringsregeling af te betalen. Beslagen op uw inkomen en betalingsregelingen worden opgeheven.

Postblokkade

De eerste 13 maanden van de wettelijke schuldsaneringsregeling rust er een postblokkade op uw adres. Dat betekent dat de post eerst bij Noorderwind | Volders | De Haan binnenkomt, wordt opengemaakt, gelezen en daarna aan u wordt doorgezonden. Tijdens het huisbezoek wordt dit nader met u besproken.

Taken van de bewindvoerder

Noorderwind | Volders | De Haan voert het bewind uit over al uw vermogen. Met vermogen worden schulden maar ook bezittingen bedoeld. Wij moeten er als bewindvoerders op toezien dat u uw verplichtingen ten aanzien van de wettelijke schuldsaneringsregeling nakomt en beheert en vereffent de boedel. Noorderwind | Volders | De Haan is geen hulpverlener maar kan u wel doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Schone lei

Als u zich aan alle verplichtingen houdt, dan verleent de rechtbank u na drie jaar de schone lei. U ontvangt hiervan een vonnis van de rechtbank.

Einde wettelijke schuldsanering

Nadat de wettelijke schuldsaneringsregeling is geëindigd, zal Noorderwind | Volders | De Haan als bewindvoerder – als er voldoende gespaard is – de crediteuren (deels) gaan uitbetalen. De eventuele restschuld is na het verlenen van de schone lei, niet meer door de crediteuren opeisbaar.

Publicatie

De toelating en het einde van de WSNP wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de websites www.rechtspraak.nl en www.wsnp.rvr.org. Deze uitspraak is openbaar en is er met name om de crediteuren te informeren.

Hoe werkt de WSNP?

De rechtbank beslist aan de hand van het verzoekschrift of u toegelaten wordt tot de WSNP. In sommige gevallen kunt u opgeroepen worden om een nadere toelichting te geven.

Laat de rechtbank u toe tot de WSNP, dan ontvangt u een vonnis. Hierin staat de datum van toelating. In het vonnis staat wie uw bewindvoerder is.

Na de toelating komt de bewindvoerder op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek worden alle WSNP-regels besproken. In de WSNP geldt een aantal verplichtingen. Deze worden hierna genoemd.

Publicatie en postblokkade

Aan het begin en aan het eind van WSNP, worden uw persoonsgegevens gepubliceerd in de Staatscourant en op de websites www.rechtspraak.nl en www.wsnp.rvr.org. Op deze manier worden crediteuren geïnformeerd. De eerste 13 maanden van de WSNP rust er een postblokkade op uw adres. Dat betekent dat de post eerst bij de bewindvoerder binnenkomt. Tijdens het huisbezoek wordt uitgelegd wat de postblokkade precies inhoudt.

Het resultaat na 3 jaar WSNP

Als u zich aan alle verplichtingen houdt, dan verleent de rechtbank u na 3 jaar de schone lei. U ontvangt hiervan een vonnis van de rechtbank. Dat betekent dat de bewindvoerder – als er voldoende gespaard is – de crediteuren (deels) gaat uitbetalen. De eventuele restschuld is, na het verlenen van de schone lei, niet meer door de crediteuren opeisbaar.

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen?

In de WSNP gelden de volgende verplichtingen:

U moet de bewindvoerder direct alle informatie geven waar zij om vraagt. Daarnaast moet u de bewindvoerder ook ongevraagd die inlichtingen geven waarvan u weet of vermoedt dat deze voor de schuldsanering van belang zijn, zoals bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen in uw thuis- of financiële situatie. Vaak worden inkomensspecificaties, bankafschriften of overzichten van budgetbeheer of beschermingsbewind niet meer per post verzonden. U heeft dan de mogelijkheid om dit via het internet in te zien.
U wordt verzocht deze gegevens iedere maand in kopie of bij voorkeur pdf bestand door te zenden aan de bewindvoerder.

Als u niet werkt en er geen belemmeringen zijn om te werken, bent u sollicitatieplichtig.
U moet zich inspannen om zoveel mogelijk geld te verdienen voor uw crediteuren.
Als u kinderen heeft, geldt de arbeidsplicht ook. De arbeidsplicht betekent dat u fulltime beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.
Wanneer u niet fulltime werkt, moet u wekelijks aanvullend schriftelijk solliciteren en moet u zich inschrijven bij het UWV Werkplein en bij verschillende uitzendbureaus. U moet iedere maand een overzicht naar uw bewindvoerder sturen, waarop staat waar u gesolliciteerd heeft.
Als u door uw uitkeringsinstantie bent vrijgesteld om te solliciteren, geldt dit vaak niet voor de schuldsanering. Alleen onder bijzondere omstandigheden kunt u een ontheffing vragen van deze plicht. De bewindvoerder zal uw onderbouwde verzoek aan de rechter-commissaris voorleggen.

Aan de hand van uw inkomen en vaste lasten berekent de bewindvoerder wat u maandelijks kunt aflossen voor de crediteuren en welk bedrag u mag houden voor het betalen van de vaste lasten en het leefgeld.

Het is niet toegestaan om gedurende de schuldsanering te verhuizen zonder toestemming van de bewindvoerder.

Het is niet toegestaan nieuwe schulden maken tijdens de WSNP.

Tijdens de schuldsanering mag niet worden afbetaald op oude schulden.
De vaste lasten zoals huur, gas en elektra, verzekeringen etc. moeten op tijd worden betaald. Tijdens de schuldsanering mag u geen nieuwe schulden

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de schuldsanering op verzoek van de bewindvoerder of de rechter-commissaris tussentijds worden beëindigd zonder schone lei of worden omgezet in een faillissement. Ook kan de rechtbank besluiten u aan het einde van de schuldsanering de schone lei te onthouden. In beide gevallen blijven de schulden bestaan en kunnen de crediteuren deze bij u opeisen. U mag gedurende tien jaren niet opnieuw gebruik maken van deze regeling.

Reviews:

Via deze weg wil ik u even bedanken voor al uw hulp de afgelopen 3 jaren en de woorden “schone lei” stemt me natuurlijk ontzettend blij maar andere kant ook zeer nieuwsgierig naar de verdere gang van zaken.
Ik zou graag bij budgetbeheer willen blijven, en dat is ook bekend gemaakt bij de aanvraag van dit traject 3 jaar geleden.
Hopend op nieuws binnenkort en met vriendelijke groet,
A.V

Dank u wel voor de info,  en ook hartelijk dank voor de goede samenwerking en afwikkeling.

Mvg H.A.