Crediteuren bewindvoering

Wettelijke schuldsaneringen natuurlijke personen (WSNP)

Informatie

Zodra een cliënt is toegelaten tot de WSNP, vervallen de gelegde beslagen. Daarnaast worden betalingsregelingen per datum toelating WSNP stopgezet.

De – bij de bewindvoerder bekende – crediteuren zullen schriftelijk verzocht worden de openstaande vordering ter verificatie in te dienen. Wanneer een crediteur aanspraak maakt op bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud, pandrecht of retentierecht, dan moet dat in het schrijven vermeld worden.

Ieder half jaar brengt de bewindvoerder verslag uit over de stand van de boedel in de betreffende schuldsaneringsregeling. De schuldeisers waarvan de vordering door de bewindvoerder is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren hebben recht op inzage in dit verslag. Zij kunnen hiermee de voortgang van de schuldsaneringsregeling volgen. Als u als schuldeiser inzage wilt, kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Alleen crediteuren die een vordering ter verificatie hebben ingediend ontvangen – bij een toereikend saldo – een (gedeeltelijke) uitbetaling, zodra de schone lei is verleend. Het eventuele restantbedrag kan niet meer opgeëist worden bij de cliënt.

Een afspraak maken?
Of meer informatie?
(050) 711 40 12
info@voldersdehaan.nl

Bekijk ook

Cliënten

Start typing and press Enter to search